Biblioteka - źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj rosnąco Rok wydania Autor Miejsce wydania
Życie społeczne jako Gra. Kontekst międzykulturowy 2012 Joanna Różycka Gdańska
Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce 2000 Barbara Ogrodowska Warszawa
Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna 1976 Andrzej Piotrowski, Marek Ziółkowski Warszawa
Zrozumieć Innego. Antropologia racjonalności 2004 Michał Buchowski Kraków
Zniewalająca moc kultury. Artykuły i szkice z filozofii kultury, poznania i polityki. 2004 Andrzej Szahaj Toruń
Zarys teorii literatury 1972 Michał Głowiński, Aleksandra Okopień-Sławińska, Janusz Sławiński Warszawa
Wzory kultury 1966 Ruth Benedict Warszawa
Wywiad psychologiczny 3. Wywiad w różnych kontekstach praktycznych 2005 Katarzyna Stemplewska-Żakowicz, Krzysztof Krejtz (red.) Warszawa
Wyspy historii 2006 Marshall Sahlins Kraków
Wyobraźnia etnograficzna 2005 Paul Willis Kraków
Wymiary snów 1998 Ole Vetfelt Warszawa
Wymiary kobiecości i męskości: od psychobiologii do kultury. 2011 Bogna Bartosz Warszawa
Wymiary kobiecości i męskości: komunikacja, relacje, społeczeństwo 2011 Bogna Bartosz Warszawa
Wymiary globalizacji kulturowej. Wyzwania badawcze 2003 Marian Kempny i Grażyny Woroniecka (red.) Olsztyn
Wybrane problemy współczesnych małżeństw i rodzin. 2011 Hanna Liberska, Alicja Malina (red.) Warszawa
Wybrane prace psychologiczne II. Dzieciństwo i dorastanie. 2002 Lew Wygocki Poznań
Wybór tekstów 2001 Marshall McLuhan Poznań
Wstęp do metod i technik badań społecznych 1976 Janusz Sztumski Katowice
Wrastanie w kulturę 2013 Elżbieta Dryll Warszawa
Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych 2006 Jakub Karpiński Warszawa
Wprowadzenie do kultury popularnej 1998 Dominic Strinati Poznań
Wizualność miasta. Wytworzenie miejskiej ikonosfery 2007 Marek Krajewski (red.) Poznań
Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku 2011 Maria Halamska (red.) Warszawa
Wiedza o kulturze. Część IV. Audiowizualność w kulturze. Zagadnienia i wybór tekstów 1993 Jadwiga Bocheńska, Alicja Kisielewska, Mirosław Pęczak (red.) Warszawa
Węgrów. Siły społeczne małego miasta 1991 Barbara Smolińska-Theiss (red.) Warszawa
Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych 2012 Mieke Bal,; tłum.: Marta Bucholc Warszawa
Warszawskie Szmulki. Miejsce, ludzie, styl życia 2008 Iwona Oliwińska Warszawa
Wariacje na temat pewnego paktu. O autobiografii 2001 Philippe Lejeune Kraków
W terenie, w archiwum i w laboratorium : studia nad warsztatem socjologa 1990 Antoni Sułek Warszawa
W stronę socjologii przedmiotów 2005 Marek Krajewski (red.) Poznań
W poszukiwaniu teorii nauczania 1974 Jerome Bruner Warszawa
W poszukiwaniu istoty języka, t.1 1989 Roman Jakobson Warszawa
Ukryty wymiar 1978 Edward T. Hall Warszawa
Uczestnictwo w kulturze. O rozmaitości stylów życia 1971 Andrzej Tyszka Warszawa
Typologia i funkcje obrazu świata w umyśle człowieka 1996 Antonina Gurycka (red.) Poznań
Tworzenie sensu. Język – kultura – komunikacja 1993 Leszek Korporowicz Warszawa
Turysta : nowa teoria klasy próżniaczej 2005 Dean MacCannell Warszawa
Trzecia Fala 1986 Alvin Toffler Warszawa
Tradycja wynaleziona 2008 Eric Hobsbawm, Terence Ranger (red.) Kraków
Tożsamość, interakcja, grupa: tożsamość jednostki w perspektywie teorii socjologicznej 1989 Zbigniew Bokszański Łódź
Tożsamość a cykl życia 2004 Erik Erikson Poznań
Totemizm dzisiaj 1998 Claude Lévi-Strauss Warszawa
Tolerancja i wielokulturowość. Wyzwania XXI wieku 2004 Agnieszka Borowiak, Piotr Szarota (red.) Warszawa
Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej 2011 Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski (red.) Poznań
Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej 2013 Kathy Charmaz Warszawa
Teoria klasy próżniaczej 1998 Thorstein Veblen Warszawa
Teoretyczne perspektywy badań nad edukacją rodzajową. 2007 Mariola Chomczyńska-Rubacha (red.) Łódź
Tekst (w) sieci. Tekst. Język. Gatunki 2009 Danuta Ulicka (red.) Warszawa
Tekst (w) sieci. Literatura. Społeczeństwo. Komunikacja. 2009 Anna Gumkowska (red.) Warszawa
Targowisko różności : spojrzenie na kulturę współczesną 2001 Anna Zadrożyńska Warszawa
Światło obrazu: uwagi o fotografii  1996 Roland Barthes Warszawa
Świat rzeczy. Zarys antropologiczny 2007 Janusz Barański Kraków
Świat przez pryzmat znaku 1980 Max Bense Warszawa
Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia 2008 Wojciech Burszta Warszawa
Śląskość i protestantyzm. Antropologiczne studia o Śląsku Cieszyńskim, proza, fotografia. 2011 Grażyna Kubica Kraków
Śladami podhalańskiej mody. Studium z zakresu historii stroju górali podhalańskich 2007 Stanisława Trebunia-Staszel Kościelisko
Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne 1983 Mieczysław Wallis Warszawa
Sztuka ludowa w Polsce 1960 Roman Reinfuss Kraków
Sztuka jako zjawisko socjologiczne : przyczynek do charakterystyki poglądów estetyczno-politycznych Platona i Arystotelesa 1971 Jurij Dawydow Warszawa
Sztuka a informacja 1986 Mieczysław Porębski Wrocław
Szkice z socjologii religii 1984 Max Weber Warszawa
Symbolika dobowego cyklu powszedniego w polskim folklorze tradycyjnym 1994 Anna Brzozowska-Krajka Lublin
Symbole naturalne 2004 Mary Douglas Kraków
Symbole i obrazy w świecie sztuki 1982 Jan Białostocki Warszawa
Style życia w miastach polskich 1988 Andrzej Siciński (red.) Wrocław
Styl życia a zdrowie. Z zagadnień socjologii zdrowia 1999 Antonina Ostrowska Warszawa
Studia z metodologii badań jakościowych.Teoria ugruntowana 2012 Krzysztof Konecki Warszawa
Studia z historii sztuki 1971 Erwin Panofsky Warszawa
Studia z estetyki, t.1 1957 Roman Ingarden Warszawa
Studia z estetyki, t. 2 1958 Roman Ingarden Warszawa
Studia Psychologiczne" nr 2/51 Strukturalne właściwości koncepcji siebie a poczucie tożsamości. Fakty i artefakty w pomiarze spójności i złożoności koncepcji siebie. 2013 Aleksandara Pilarska, Anna Suchańska Warszawa
Studia nad arteterapią w ujęciu aksjologiczno psychologicznym 2009 Tomasz Rudowski Warszawa
Studia kulturowe i badania kultury popularnej : teorie i metody 2003 John Storey Kraków
Stres psychiczny w sytuacji kryzysu ekologicznego. Badania z zakresu sozopsychologii 1984 Adam Biela (red.) Lublin
Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. 2010 Bogdan Wojciszke Gdańsk
Spotkania z psychologią społeczną. Tom 2 2010 Barnaba Danieluk, Katarzyna Stasiuk (red.) Lublin
Spotkania z psychologią społeczną. Tom 1 2010 Barnaba Danieluk, Katarzyna Stasiuk (red.) Lublin
Sposoby widzenia 2008 John Berger Warszawa
Społeczna psychologia środowiskowa 2002 Augustyn Bańka Warszawa
Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności 2002 Ulrich Beck Warszawa
Spojrzenie z oddali 1993 Claude Lévi-Strauss Warszawa
Spektakl i wiedza. Perspektywa społecznej teorii queer 2009 Jacek Kochanowski Łódź
Socjologia. Lektury 2005 Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.) Kraków
Socjologia sztuki 2010 Nathalie Heinich Warszawa
Socjologia kultury 2007 Marian Golka Warszawa
Socjologia i antropologia 1973 Marcel Mauss Warszawa
Socjologia 1975 Georg Simmel Warszawa
Słowa klucze. Różne języki – różne kultury 2007 Anna Wierzbicka Warszawa
Siostra Mojżesza. Strukturalne interpretacje mitu biblijnego 1998 Edmund Leach, D. Alan Aycock Poznań
Ser i robaki. Wizja świata pewnego młynarza z XVI w. 1989 Carlo Ginzburg Warszawa
Semiologia Życia Codziennego 1996 Umberto Eco Warszawa
Seksuologia. Aspekty humanistyczne 2011 Aleksandra Jodko (red.) Poznań
Seksuologia kulturowa 1980 Kazimierz Imieliński (red.) Warszawa
Saturn i Melancholia. Studia z historii, filozofii, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki 2009 Raymond Klibinsky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl; tłum: Anna Kryczyńska Kraków
Samotny tłum 1971 David Riesman Warszawa
Samotne ojcostwo 2006 Anna Dudak Kraków
Samoorganizacja społeczeństwa polskiego: III sektor i wspólnoty lokalne w jednoczącej się Europie 2004 Piotr Gliński Barbara Lewenstein i Andrzej Siciński (red.) Warszawa
Sacrum i profanum. O istocie religijności 1999 Mircea Eliade Warszawa
Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego 1997 Marek Czyżewski, Sergiusz Kowalski, Andrzej Piotrowski (red.) Kraków
Rodzinne uwarunkowania aktywności seksualnej młodych dorosłych 2009 Anna Gulczyńska Poznań

Strony