Biblioteka - źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Miejsce wydania
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/13, Czasopismo Psychologiczne" nr 1/13 2007 Bogdan Wojciszke, Artur Mikiewicz Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/13, Problem eutanazji z punktu widzenia psychologa 2007 Teresa Świrydowicz Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/13, Semantyka czy syntaktyka? Rola języka w rozwoju dziecięcej teorii umysłu 2007 Adam Putko Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/14, Manipulowanie zasobami poznawczymi a akceptacja pokus przeszkadzających w realizacji wartości: kierowanie sobą, władza i tradycja 2008 Hanna Brycz, Anna Filipiak-Siewodnik, Ewa Stanilewicz Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/15, Aktywność twórcza i artystyczna, a psychopatologia 2009 Janusz Rybakowski Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/15, Kiedy odwołując się do testów psychologicznych postępujemy nieetycznie? Analiza kontekstu psychometrycznego 2009 Jerzy M. Brzeziński Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/15, O możliwości kontrolowania konfliktów grupowych 2009 Janusz Reykowski Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/15, Wybitne zdolności – wyjątkowość czy codzienność? 2009 Andrzej Sękowski Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/15, Żyć godnie i/czy dostatnio. Dobrobyt materialny a godność i podmiotowość człowieka 2009 Małgorzata Górnik-Durose Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/17, Polska adaptacja Portretowego Kwestionariusza Wartości Shaloma Schwartza 2011 Zbigniew Zaleski, Jan Cieciuch Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/19, Jakość życia w przestrzeniach zurbanizowanych – definicje, podsumowanie wyników badań oraz problemy metodologiczne 2013 Michał Dębek, Bożena Janda-Dębek Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/19, Poza „czarno-białą” perspektywą widzenia świata: heterogeniczność wartościowania a przejawy przychylności Obcym 2013 Maria Jarymowicz Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/7, Osobowość a wartości hedonistyczne i utylitarne w sytuacji zakupu 2001 Anna M. Zawadzka Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/8, Zabawa i solidarność społeczna w analizie genetycznej 2012 Błażej Smykowski Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/9, Hierarchiczność i orientacja na dominację społeczną jako podstawa wrogości i agresji międzygrupowej 2003 Jolanta Miluska Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/9, O różnicach płciowych w przetwarzaniu informacji w warunkach wzbudzenia afektu 2003 Maria Jarymowicz Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 2/9, Problematyka badań nad psychologicznym wizerunkiem kobiecego ciała 2003 Marta Kochan-Wójcik Poznań
"Czasopismo Psychologiczne" nr 3-4/6 Egotyzm jako wynik zakotwiczenia w kulturze 2000 Maciej Dymkowski Poznań
"Nauka i szkolnictwo wyższe", nr 1/39 Foresight regionalny dla szkół wyższych Warszawy i Mazowsza "Akademickie Mazowsze". Wyniki badań 2012 Adam Gałkowski (red. tomu) Warszawa
"Przegląd Psychologiczny" nr 1/ 56 Człowiek – zwierzę werbalne: wprowadzenie do Teorii Ram Relacyjnych 2013 Paweł Ostaszewski, Stanisław Malicki Lublin
"Przegląd Psychologiczny" nr 3/55 Wpływ rodziny na skłonność do kupowania 2012 Małgorzata Niesiobędzka Lublin
"Przegląd Psychologiczny" nr 3/56 Związek postaw wobec pieniądza z postawą wobec euro. Przypadek Polski i Słowacji 2013 Adam Biela, Katarzyna Surowiec Lublin
"Przegląd Psychologiczny" nr 4/55 Próby pomiaru regulacyjnej roli ideałów: poziom emocjonalności aksjologicznej a przejawy postaw społecznych 2012 Maria Jarymowicz Lublin
"Przegląd Psychologiczny" nr 4/56 Świadomość marki, style spędzania wolnego czasu i preferencje materialistyczne dzieci 2013 Anna Maria Zawadzka, Dorota Dykalska-Bieck Lublin
"Przegląd Psychologiczny" nr.2/55 Obraz Ja osób zorientowanych homoseksualnie. Badania narracyjne jako możliwość spotkania idiografii z nomotetyką 2012 Anna Cierpka Lublin
"Psychologia Edukacja i Społeczeństwo" nr 4/2, Problem "natura czy kultura" a procesy wczesnego formowania się JA 2005 Agata Anisimowicz Warszawa
"Psychologia Edukacja i Społeczeństwo", nr 1/1, Jacy do Europy? Kulturowa specyfika społecznego funkcjonowania Polaków a.d. 2003 2004 Andrzej Szmajke Warszawa
"Psychologia Edukacja i Społeczeństwo", nr 1/2, Wielość JA w społeczeństwie postmodernistycznym 2005 Hubert Suszek Warszawa
"Psychologia Edukacja i Społeczeństwo", nr 2/2, Akt twórczy jako osobliwość procesów poznawczych 2005 Roman Zawadzki Warszawa
"Psychologia Rozwojowa" nr 1/19, Narracja matki o dziecku w okresie prenatalnym 2014 Joanna Matuszczak-Świgoń Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 1/19, Obraz Boga u młodzieży wyznania katolickiego 2014 Beata Kostrubiec-Wojtachnio, Małgorzata Tatala Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 1/19, Wartości ostateczne a poczucie bezpieczeństwa u studentów o różnym poziomie empatii 2014 Stanisław Głaz Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 2/19, Rola systemu lustrzanych neuronów w rozwoju języka i komunikacji interpersonalnej 2014 Jan Rostowski, Teresa Rostowska Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/18, Sprawozdanie z XXII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej Społeczny kontekst rozwoju. Od dziecka do dorosłego 2013 Karolina Byczewska-Konieczny, Magdalena Kosno, Małgorzata Stępień-Nycz Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/18, Twórcze przedszkolaki w percepcji rodziców i nauczycieli 2013 Dorota Kubicka Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/19, Odkrywanie kompetencji komunikacyjnych niemowląt. Skala Wczesnej Komunikacji Społecznej jako przykład narzędzia pomiarowego 2014 Marta Białecka-Pikul, Małgorzata Karwala, Małgorzata Stępień-Nycz, Arkadiusz Białek Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 3/19, Przemiana duchowa jako kluczowe pojęcie psychologii rozwoju człowieka 2014 Paweł Socha Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 4/17, Humanistyczny Model Wspomagania Rozwoju poprzez zrozumienie świata życia człowieka 2012 Barbara M. Kaja Kraków
"Psychologia Rozwojowa" nr 4/18, Językowa zewnętrzna i wewnętrzna kontrola działania 2013 Maria Kielar-Turska Kraków
"Psychologia rozwojowa", nr 1/13, Elżbieta Dryll Doświadczenia życiowe a narracja tożsamościowa osoby . 2008 Elżbieta Dryll Kraków
"Psychologia rozwojowa", nr 1/13, Homo ludens – homo mythicus. Nowe podejście do aktywności ludycznej w dorosłości 2008 Wanda Zagórska Kraków
"Psychologia rozwojowa", nr 2/13, Kultura organizacyjna w szkole i jej związek z dyspozycjami twórczymi nauczycieli 2008 Diana Malinowska Kraków
"Psychologia rozwojowa", nr 4/12, W poszukiwaniu przekonujących „dowodów skuteczności” narracyjnych form wspomagania rozwoju człowieka. 2007 Urszula Tokarska Kraków
"Psychologia rozwojowa", nr 4/13, Duchowe dążenia jako wyraz ekspresji dojrzałej osobowości 2008 Katarzyna Skrzypińska Kraków
"Psychologia rozwojowa", nr 4/13, Fenomen intymności: konteksty kulturowe 2008 Irmina Szafrańska Kraków
"Psychologia rozwojowa", nr 4/13, Poziom religijności a poczucie spójności wewnętrznej w wieku młodzieńczym 2008 Elżbieta Rydz, Beata Zarzycka Kraków
"Psychologia rozwojowa", nr 4/13, Poziom religijności a poczucie spójności wewnętrznej w wieku młodzieńczym 2008 Elżbieta Rydz, Beata Zarzycka Kraków
"Psychologia rozwojowa", nr 4/13, Zdolności twórcze a uzdolnienia kierunkowe 2008 Wiesława Limont, Marzena Trela Kraków
"Psychologia. Edukacja i Społeczeństwo" nr 2/3, Rodzina w systemie wartości oraz w kontekście przekonań światopoglądowych młodzieży 2006 Jan Cieciuch Warszawa
"Studia Psychologiczne nr 40" Widzę to, co wiem, czy wiem to, co widzę: Konstruktywizm i realizm w psychologii poznawczej. 2002 Cwalina Wojciech Warszawa
„Portrety obcego” od stereotypu do symbolu 2000 Zbigniew Benedyktowicz Kraków
Aksjotyczne przestrzenie kultury 2005 Renata Tańczuk, Dorota Wolska (red.) Wrocław
Aktywizacja w Polityce społecznej. W stronę rekonstrukcji europejskich Welfare States? 2013 Marek Rymsza Warszawa
Alternatywne formy życia małżeńsko rodzinnego w ponowoczesnym świecie 2002 Krystyna Slany Kraków
Amerykańska antropologia kognitywna 1993 Michał Buchowski (red.) Warszawa
Amerykańska antropologia postmodernistyczna 1999 Michał Buchowski (red.) Warszawa
Animacja kulturalna i społeczno-wychowawcza w środowiskach lokalnych 2003 Jan Żebrowski (red.) Gdańsk
Antropologia codzienności 2000 Roch Sulima Kraków
Antropologia kultury: tematy, teorie, interpretacje  1998 Wojciech Burszta Warszawa
Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów 2001 Grzegorz Godlewski (oprac.) Warszawa
Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych 2003 Krzysztof Olechnicki Warszawa
Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie 2007 Hans Belting Kraków
Antropologia strukturalna 2000 Claude Lévi-Strauss Warszawa
Antropologia sztuk widowiskowych. Artyzm, wirtuozeria i interpretacja w perspektywie międzykulturowej 2010 Anya Peterson Royce, red. naukowa:Jacek Lumiński, Agnieszka Jelewska, tłum.: Natasza Moszkowicz Warszawa
Antropologia współczesności.Wiele światów, jedno miejsce 2007 Waldemar Kuligowski Kraków
Apoteoza kapitana Cooka. Europejskie mitotwórstwo w rejonie Pacyfiku 2007 Gananath Obeyesekere Kraków
Arteterapia. Inspiracje i wartości 2014 Tomasz Rudowski Warszawa
Autobiograficzny trójkąt. Świadectwo, wyznanie i wyzwanie 2000 Małgorzata Czermińska Kraków
Badania wizualne w działaniu 2011 Maciej Frąckowiak, Krzysztof Olechnicki, przy współpracy Marka Krajewskiego Warszawa
Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej 2003 Marian Kempny, Ewa Nowicka Warszawa
Bezdzietność, perspektywa społeczno kulturowa 2014 Barbara Dolińska Sopot
Bieg życia ludzkiego 1999 Charlotte Bühler Warszawa
Biografia a tożsamość narodowa 1996 Marek Czyżewski, Andrzej Piotrowski, Alicja Rokuszewska-Pawełek Łódź
Bunt mas i inne pisma socjologiczne 1982 José Ortega y Gasset Warszawa
Być gorszymi. O reakcjach na zagrożenie statusu grupy własnej 2008 Michał Billewicz Warszawa
Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością 2009 Małgorzata Sikorska (red.) Warszawa
Centrum Aktywności lokalnej jako metoda rozwoju społeczności lokalnej 2002 Paweł Jordan, Bohdan Skrzypczak (red.) Warszawa
Chłop polski w Europie i Ameryce 1976 William Thomas, Florian Znaniecki  Warszawa
Co z tą kulturą? Raport z badania eksploracyjnego stanu kultury w Szczecinie 2010 Magdalena Fiternicka-Gorzko, Marek Gorzko, Tomasz Czubara Szczecin
Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne 1991 Marek Czyżewski, Kinga Dunin, Andrzej Piotrowski (red.) Warszawa
Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce 1991 Marek Czyżewski, Kinga Dunin, Andrzej Piotrowski (red.) Warszawa
Czas plemion. Schyłek indywidualizmu w społeczeństwach ponowoczesnych 2008 Michel Maffesoli; red. naukowa: Barbara Fatyga; tłum.: Marta Bucholc Warszawa
Człowiek jednowymiarowy. Badania nad ideologią społeczeństwa przemysłowego 1991 Herbert Marcuse Warszawa
Czystość i zmaza 2007 Mary Douglas Warszawa
Dehumanizacja sztuki i inne eseje 1996 José Ortega y Gasset Warszawa
Detal. Historia malarstwa w zbliżeniu 2013 Daniel Arasse; tłum.:Anna Arno Kraków
Dialektyka Oświecenia 1994 Max Horkheimer, Theodor W. Adorno Warszawa
DLA Animacja kultury Metody/Działania/Inspiracje 2005 Marta Białek (red.) Warszawa
Do i od socjalizmu: dwa przełomy w ciągu półwiecza w Polsce 1998 Andrzej Siciński (red.), Warszawa
Down i zespół wątpliwości: studium z socjologii cierpienia 1995 Elżbieta Zakrzewska-Manterys Warszawa
Drogi i rozdroża. Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna 2010 Halina Grzymała-Moszczyńska, Anna Kwiatkowska i Joanna Roszak (red.) Kraków
Drogi kontrkultury 1975 Aldona Jawłowska Warszawa
Dylematy etyczne współczesności 2008 Paweł Czarnecki Warszawa
Dylematy wielokulturowości 2004 Wojciech Kalaga (red.) Kraków
Dyskurs jako struktura i proces 2001 Teun A. van Dijk (red.) Warszawa
Dzieje folklorystyki w Europie 1971 Giuseppe Cocchiara Warszawa
Dzieło i życie: antropolog jako autor 2000 Clifford Geertz Warszawa
E Pluribus Unum? Dylematy wielokulturowości i politycznej poprawności 2004 Andrzej Szahaj Kraków
Edukacja i animacja społeczna w środowisku lokalnym 2006 Wiesław Theiss, Bohdan Skrzypczak (red.) Warszawa
Edukacja kulturalna w środowisku wsi i małego miasta 1997 Wiesława Pielasińska (red.) Warszawa

Strony