Biblioteka - źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytułsortuj malejąco Rok wydania Autor Miejsce wydania
Ekonomia muzeum 2011 Dorota Folga-Januszewska, Bartłomiej Gutowski (red.) Kraków
Ekonomika teatru 2011 Hanna Trzeciak Warszawa
Elementarne pojęcia pedagogiki społecznej i pracy socjalnej 1999 Danuta Lalak, Tadeusz Pilch (red.) Warszawa
Ernest Gellner. Miedzy filozofią a antropologią 1989 Andrzej Flis (red.), Lublin
Esencja człowieczeństwa 2010 Halina Romanowska-Łakomy (red.) Warszawa
Estetyka jako polityka 2007 Jacques Rancière Warszawa
Etnografia Polski 1947 Jan Bystroń Warszawa
Etnografia wizualna. Obrazy, media i przedstawienie w badaniach 2009 Sarah Pink Kraków
Etyczne problemy badań antropologicznych 2010 Katarzyna Kaniowska, Noemi Modnicka (red.), Poznań-Łódź
Europa i ludy bez historii 2009 Eric Wolf Kraków
Ewaluacja profilaktyki problemów dzieci i młodzieży 2001 Janusz Grzelak, Marcin Sochocki Warszawa
Feminizm jako filozofia społeczna. Szkice z teorii rodziny 2009 Ewa Majewska Warszawa
Fenomen nierówności społecznych 2007 Jarosław Klebaniuk (red.) Warszawa
Francuska antropologia kulturowa wobec problemów współczesnego świata 2008 Agnieszka Chwieduk, Adam Pomieciński (red.) Warszawa
Geje i lesbijki. Życie i kultura 2009 Robert Aldrich Kraków
Granice i horyzonty badań kultury wsi w Polsce 1976 Kazimiera Zawistowicz-Adamska Warszawa
Gry i ludzie 1997 Roger Caillois Warszawa
Hand-made. Praca rąk w postindustrialnej rzeczywistości 2010 Marek Krajewski (red.) Warszawa
Historia dzieciństwa : dziecko i rodzina w dawnych czasach 1995 Philippe Aries Gdańsk
Historie życia a psychobiografia : badania teorii i metody 1992 William McKinley Runyan Warszawa
Homo ludens: zabawa jako źródło kultury 1985 Johan Huizinga Warszawa
Homoseksualizm. Perspektywa interdyscyplinarna. 2005 Krystyna Slany, Beata Kowalska, Marcin Śmietana Kraków
Humanistyka i płeć I. Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii. 1995 Jolanta Miluska, Elżbieta Pakszys (red.) Poznań
Interpretacja danych jakościowych: metody analizy rozmowy, tekstu i interakcji 2007 David Silverman Warszawa
Interpretacja kultur. Wybrane eseje 2005 Clifford Geertz Kraków
Istota kultury 1973 Alfred L.Kroeber Warszawa
Jak dzieci uczą się i myślą. Społeczne konteksty rozwoju poznawczego 2006 David Wood Kraków
Jak myślą „tubylcy”: o kapitanie Cooku, na przykład 2007 Marshall Sahlins Kraków
Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury 1996 Ewa Rewers Poznań
Jungowska psychologia marzeń sennych 2010 Zenon Waldemar Dudek Warszawa
Kadrowanie rzeczywistości. Szkice z socjologii wizualnej 2004 Jerzy Kaczmarek (red.) Poznań
Kobiecość i męskość w percepcji młodzieży akademickiej 2010 Tomasz Bajkowski Warszawa
Kobiecość i męskość. Popularne opinie a badania naukowe 2003 Eugenia Mandal Warszawa
Kobiecość, męskość i przemoc symboliczna. Polsko francuskie studium porównawcze. 2005 Lucyna Kopciewicz Kraków
Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim 2006 Robert Fudala, Mirosław Kowalewski Kraków
Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa 2001 Elżbieta Tabakowska (red.) Kraków
Komunikacja niewerbalna: płeć i kultura. Wybór zagadnień 2012 Urszula Kusio, Ewa Głażewska Lublin
Komunikacja wizualna 2012 Piotr Francuz (red.) Warszawa
Komunikowanie społeczne. 2012 J. Karwat (red.) Poznań
Koncepcja "sztuki prymitywnej". Odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu 2012 Hanna Schreiber Warszawa
Konflikty międzygrupowe. Przejawy, źródła i metody rozwiązywania 2007 Katarzyna Skarżyńska, Urszula Jakubowska, Jacek Wasilewski (red.) Warszawa
Konieczne serio ironisty. O przekształcaniu się problemów filozoficznych w kulturoznawcze 2007 Jerzy Kmita Poznań
Krowy, świnie, wojny i czarownice: zagadki kultury 1985 Marvin Harris Warszawa
Krótka historia cienia 2001 Victor I.Stoichita; tłum.: Piotr Nowakowski Kraków
Kształtowanie się struktury i hierarchii wartości od dzieciństwa do wczesnej dorosłości 2013 Jan Cieciuch Warszawa
Kultura dominująca jako kultura obca: mniejszości kulturowe a grupa dominująca w Polsce 1999 Janusz Mucha (red.) Warszawa
Kultura edukacji 2010 Jerome Bruner Kraków
Kultura grup mniejszościowych i marginalnych 2005 Leon Dyczewski (red.) Lublin
Kultura i eksplozja 1999 Jurij Łotman Warszawa
Kultura i komunikowanie 2010 Edmund Leach (tłumaczenie Michał Buchowski) Warszawa
Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego 1987 Margaret Mead Warszawa
Kultura Ludowa we wczesnonowożytnej Europie 2009 Peter Burke Warszawa
Kultura masowa 1959 Czesław Miłosz (red.) Paryż
Kultura masowa 1969 Antonina Kłoskowska Warszawa
Kultura polska w nowej sytuacji historycznej 1998 Jerzy Damrosz (red.) Warszawa
Kultura profesjonalna etnologów w Polsce 2006 Marcin Brocki, Konrad Górny, Waldemar Kuligowski (red.) Wrocław
Kultura w systematyce Alfreda L.Kroebera i Clyde'a Kluckhohna 2013 Robert Boroch Warszawa
Kultura współczesna – audiowizualność 1985 Maryla Hopfinger Warszawa
Kulturowe ramy zachowań społecznych 2009 Paweł Boski Warszawa
Kulturowe wyznaczniki biegu życia 2001 Edward Hajduk Warszawa
Kwestionariusze osobowości 2011 Włodzimierz Zeidler (red.) Warszawa
Las symboli. Aspekty rytuałów u ludu Ndembu 2006 Victor Turner Kraków
Lesbijki w życiu społeczno politycznym. 2006 Marzena Chińcz Płock
Lévi-Strauss 1973 Edmund Leach Warszawa
Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości 2001 Florian Znaniecki Warszawa
Ład interakcji. Studia z socjologii interpretatywnej 1998 Andrzej Piotrowski Łódź
Macdonaldyzacja społeczeństwa 1997 George Ritzer Warszawa
Materiały wizualne w badaniach jakościowych 2009 Marcus Banks Warszawa
Metoda biograficzna w socjologii 1990 Jan Włodarek i Marek Ziółkowski Warszawa
Metoda biograficzna w socjologii. Wybór tekstów 2012 Kaja Kaźmierska (red.) Kraków
Metodologia badań psychologicznych 1999 Jerzy Brzeziński Warszawa
Metody badań terenowych 2000 Martyn Hammersley, Paul Atkinson Poznań
Metodyka etnograficznych badań terenowych 1971 Bronisława Kopczyska-Jaworska Warszawa
Męskość w kulturze współczesnej. 2008 Andrzej Radomski, Bogumiła Truchlińska Lublin
Mgławice dyskursu : podmiot, tekst, interpretacja 2001 Wojciech Kalaga Kraków
Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej 2002 Bohdan Jałowiecki, Marek Szczepański Warszawa
Między płcią a rodzajem. Teorie, badania, aplikacje. 2010 Aneta Chybicka, Natasza Kosakowska-Berezecka Kraków
Między przymusem a wyborem. Kontynentalne i zamorskie emigracje z krajów Europy Środkowo-Wschodniej (1939-1989) 1995 Krystyna Slany Kraków
Migracja - Europa - Polska 2003 Wojciech Józef Burszta, Jacek Serwański Poznań
Migracje Kobiet. Perspektywa wielowymiarowa 2008 Krystyna Slany Kraków
Migracje Polaków w Unii Europejskiej po 1 maja 2004 roku. Analiza psychologiczno-socjologiczna. 2004 Halina Grzymała-Moszczyńska Kraków
Miłość ludowa: wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII-XX wieku 1991 Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska Wrocław
Mitologie 2000 Roland Barthes Warszawa
Mity i magie ziół. Czy kwiaty i liście, zapachy i znaki zodiaku wpływają na stosunki między ludźmi? Odpowiedź tradycji mitu i literatury u progu trzeciego tysiąclecia 2006 Maria Immacolata Macioti Kraków
Mom jo skarb... Smaki tradycji dolnośląskich 2012 Elżbieta Berendt (red.) Wrocław
Montaillou, wioska heretyków 1294-1324 1988 Emmanuel Le Roy Laudrie Warszawa
Most i drzwi 2006 Georg Simmel Warszawa
Motywacje umysłu 2010 Alina Kolańczyk, Bogdan Wojciszke (red.) Sopot
Muzyka w kulturze. Wprowadzenie do Etnomuzykologii 1995 Sławomira Żerańska-Kominek Warszawa
Narracja, tożsamość, czas, 2006 Katarzyna Rosner Kraków
Narzekanie i roszczeniowość a postrzeganie świata społecznego 2009 Magdalena Żemojtel Piotrkowska Gdańsk
Niechciane miasta: migracja i tożsamość społeczna 1998 Zdzisław Mach Kraków
Nietypowe rodziny. O parach lesbijek i gejów oraz ich dzieciach z perspektywy teorii przywiązania. 2007 Przemysław Tomalski Warszawa
Nikt nie rodzi się kobietą 1982 Teresa Hołówka (red.) Warszawa
Normalność i normalka. Próba zastosowania pojęcia normalności do badań młodzieży 2001 Barbara Fatyga, Anna Tyszkiewicz (red.) Warszawa
Nowoczesność bez granic 2005 Arjun Appadurai Warszawa
Nowoczesność i tożsamość : "Ja" i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności 2006 Anthony Giddens Warszawa
O dziele literackim: badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury 1960 Roman Ingarden Warszawa
O fotografii 2009 Susan Sontag Kraków
O kulturze i jej poznawaniu. Prace ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Pietraszce 2009 Krzysztof Bednarek, Krzysztof Łukasiewicz (red.) Wrocław

Strony