Biblioteka - źródła papierowe

Źródła papierowe

Informacje na temat spisu źródeł papierowych

Tytuł Rok wydania Autorsortuj rosnąco Miejsce wydania
Wierszalin: reportaż o końcu świata trzydzieści lat później. 1999 Włodzimierz Pawluczuk Białystok
Transmija kanonu kulturowego mniejszości narodowych: białoruskiej i ukraińskiej w mediach. Na przykładzie telewizji w Białymstoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2005 Urszula Klimczuk Białystok
Kapitał społeczny i kulturowy mniejszości litewskiej w Polsce na przykładzie Sejn i Puńska. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2008 Urszula Jarmołowicz Białystok
Miasto nasze i nie nasze. Formalne i nieformalne grupy młodzieżowe w przestrzeni miasta Białegostoku. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Barbara Cieślińska. 2014 Tomasz Stankiewicz Białystok
Kompetencje kulturowe migrantów ze wsi do "pozawiejskiego świata" na przykładzie gminy Trzcianne. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2011 Sylwia Sadowska Białystok
Zróżnicowanie kulturowe mieszkańców południowo-wschodniej części województwa podlaskiego jako kapitał. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2010 Sylwia Makarewicz Białystok
Słownictwo gwarowe dotyczące obrzędu weselnego na terenach gminy Rajgród (w województwie podlaskim). Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Renata Gajdzińska Białystok
Miasta na uboczu : przyczynek do socjologii peryferii . 1994 red. Tadeusz Popławski Białystok
Podlasie w literaturze - literatura Podlasia (po 1989 roku) 2012 Red. Marek Kochanowski i Katarzyna Kościewicz Białystok
Dizajn pogranicza 2013 Red. Filip Pazderski Białystok
Diagnoza postaw młodzieży województwa podlaskiego wobec odmienności kulturowej. 2009 red. Aleksandra Jasińska-Kania i Katarzyna M. Staszyńska Białystok
Śladami opowieści z przeszłości pogranicza. 2009 Red. Filip Pazderski Białystok
Żydowski Białystok i jego diaspora 2014 Rebecca Kobrin Sejny
Postrzeganie swojej tożsamości narodowej przez Białorusinów białostockich w zależności od wieku oraz czasu pobytu w Polsce. Praca licencjacka. Promotor: dr Aleksandra Porankiewicz-Żukowska. 2012 Rafał Hrynkiewicz Białystok
Horyzonty i perspektywy życia kulturalnego Hajnówki w ocenach i oczekiwaniach jej mieszkańców. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2007 Rafał Androsiuk Białystok
Lokalny wymiar pamięci. Pamięć zbiorowa i jej przemiany w północno-wschodniej Polsce. 2010 Radosław Poczykowski Białystok
Kultura szeroka. Księga wyjścia. 2011 Praca zbiorowa Lublin
Kulturowe aspekty struktury społecznej. Fundamenty. Konstrukcje. Fasady. 2010 Piotr Gliński, Ireneusz Sadowski, Alicja Zawistowska (red.) Warszawa
Polityka kulturalna Polski wobec Litwy w latach 2001-2010. Praca licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Ocytko. 2011 Paulina Piekarska Białystok
Kultura ludowa mieszkańców Podlasia jako międzynarodowa atrakcja turystyczna. Praca magisterska. Promotor: prof.dr hab. Bazyli Poskrobko. 2013 Paulina Dmitruk Białystok
Przemiany wzorów małżeństwa i rodziny współczesnej na przykładzie młodych mieszkańców Białegostoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2012 Paulina Chodkowska Białystok
Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywności ludzi starszych na przykładzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Białymstoku. Praca licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2012 Monika Olechno Białystok
Fundacja "Pogranicze" jako popularyzator wielokulturowości. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Piotr Chomik. 2014 Monika Maksimowicz Białystok
Styl życia kobiet na wsi na podstawie miejscowości Gródek. Praca Magisterska. Promotor: dr Małgorzata Bieńkowska. 2011 Monika Kazberuk Białystok
Działalność i znaczenie ruchu esperanckiego w Białymstoku. Praca licencjacka. Promotor: dr hab. Barbara Cieślińska. 2011 Milena Rogucka Białystok
Mapy historyczne Białegostoku jako teksty kultury. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2006 Michał Siedlecki Białystok
Działalność Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab.Antoni Mironowicz. 2005 Michał Radel Białystok
Kulturalne życie Gródka w latach 1990-2007. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2008 Michał Grześ Białystok
Religijna i wyznaniowa różnorodność mieszkańców gminy Michałowo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel. 2008 Michał Bura Białystok
Sytuacja językowa wsi Kamionka Stara w kontekście przemian socjolingwistycznych i kulturowych. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Elżbieta Smułkowska. 2003 Marta Wojewódzka Białystok
Tożsamość etniczno-kulturowa mieszkańców wyznania prawosławnego na Podlasiu (ze szczególnym uwzględnieniem własnych badań terenowych.) Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Siarhei Yatskevich. 2010 Marta Uściłko Białystok
Stosunki polsko-białoruskie po 1989 roku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2009 Marcin Stulgis Białystok
Fundacja Edukacji i Twórczości. Relacje z otoczeniem społecznym. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Piotr Gliński. 2011 Marcin Kruhlej Białystok
Funkcje narodowe kultur muzycznych mniejszości narodowych na przykładzie mniejszości białoruskiej. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2006 Marcin Dąbrowski Białystok
Sposoby spędzania czasu wolnego seniorów w Białymstoku. Praca licencjacka. Promotor: dr Katarzyna Sztop-Rutkowska. 2010 Małgorzata Pieczyńska Białystok
Kętrzyn - próba monografii terenowej (w perspektywie młodego pokolenia). Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Hanna Palska. 2008 Małgorzata Margas Białystok
Wybrane zagadnienia z tradycyjnej kultury mieszkańców wsi Harasimowicze. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2008 Małgorzata Bagieńska. Białystok
Zmiana instytucjonalna podmiotów polityki kulturalnej w Białymstoku w warunkach kształtowania się społeczeństwa sieci. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2012 Magdalena Stachurska Białystok
Wierszalin. Człowiek - mit - wyobrażenie. Praca magisterska. Promotor: dr Zbigniew Suszczyński. 2002 Magdalena Matys Białystok
Kultura popularna i kontrkultura a konsumpcja w społeczeństwie ponowoczesnym. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2013 Magdalena Kowalczuk Białystok
Uczestnictwo w kulturze młodzieży w małym mieście na przykładzie Supraśla. Praca Magisterska. Promotor: dr hab. Mariusz Zemło. 2005 Magdalena Kijowska Białystok
Kultura pogranicza na przykładzie Bielska Podlaskiego. Praca Licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Andrei Harbatski. 2014 Magdalena Gołębiecka Białystok
Realizacja polityki wielokulturowości na przykładzie Białegostoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Edmund Dmitrów. 2013 Magda Skindzielewska Białystok
Uniwersytet Trzeciego Wieku jako forma aktywności osób starszych. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Jan Poleszczuk. 2011 Magda Nowicka Białystok
Mniejszość białoruska na Podlasiu po wprowadzeniu ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 2005 roku. Praca licencjacka. Promotor: dr Joanna Katarzyna Sadowska. 2011 Magda Bondaruk Białystok
Rok kulturalny w kulturze wsi podlaskiej. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Maciej Gałecki Białystok
Słownictwo z zakresu świąt i obrzędów roku kościelnego w wybranych wsiach gminy Kuźnica. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Łucja Gabińska Białystok
Polsko-białoruska współpraca transgraniczna. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2009 Luiza Ławryk Białystok
Obrzęd weselny w gwarze mieszkańców wsi Zbucz. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Ludmiła Filimoniuk Białystok
Kolno - małe miasto. Historia i współczesność. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Teresa Chynczewska-Hennel. 2009 Krzysztof Pietruszka Białystok
Podręcznik dialogu. Zaufanie i tożsamość. 2012 Krzysztof Czyżewski, Joanna Kulas, Mikołaj Golubiewski (red.) Sejny
Zarys białoruskiego amatorskiego ruchu kulturalnego na Białostocczyźnie w latach 1953-2006 - zespoły śpiewane. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2007 Konrad Pawluczuk Białystok
Niesłyszący jako mniejszość społeczna w Polsce, na przykładzie języka i kultury głuchych mieszkających w Białymstoku. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Dmochowska. 2013 Katarzyna Wojno Białystok
Rola Muzeum Białoruskiego w kształtowaniu świadomości narodowej Białorusinów na Podlasiu. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab.Antoni Mironowicz. 2005 Katarzyna Tarasiuk Białystok
Próba dialogu. 2008 Katarzyna Sztop-Rutkowska Kraków
Reklama społeczna jako instrument kształtowania postaw i zachowań. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2013 Katarzyna Rynkiewicz Białystok
Tytuł: Fenomen festiwali białoruskich na Podlasiu. Studium dwóch przypadków. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Irena Karczewska. 2010 Katarzyna Jaworowska Białystok
Prawosławne zwyczaje i obrzędy pogrzebowe wsi okolic Bielska Podlaskiego. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab.Eugeniusz Mironowicz. 2008 Katarzyna Borysiuk Białystok
Współczesna kultura Tatarów polskich na Podlasiu oraz działania służące zachowaniu własnej tożsamości grupy w wielokulturowym regionie Polski. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Antoni Kondrat. 2010 Karolina Sulkiewicz-Łagocka Białystok
Aktywność społeczna osób starszych i jej uwarunkowania na przykładzie mieszkańców Olecka w województwie warmińsko-mazurskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Karolina Morusiewicz Białystok
Aktywność społeczna osób starszych na przykładzie działalności Białostockiego Centrum Seniora. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Grzegorz Nowacki. 2014 Karolina Januszkiewicz Białystok
Organizacje religijne jako forma kapitału społecznego na przykładzie Stowarzyszenia Oratorium św. Jana Bosko w Suwałkach. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Karolina Czokajło Białystok
Rozwój społeczno-gospodarczy dużego miasta na przykładzie Białegostoku w latach 2006-2010. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2012 Karolina Chodorowska Białystok
Tożsamość społeczna w epoce ponowoczesnej na przykładzie prac Zygmunta Baumana.Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Jacek Sieradzan. 2013 Kamila Kolesińska Białystok
Kultura mieszkańców Puszczy Knyszyńskiej w procesie przemian. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2007 Kamil Pietryszczyk Białystok
Instytucjonalne uwarunkowania uczestnictwa młodzieży w kulturze Zambrowa. Praca Magisterska. Promotor: dr Elżbieta Gawryluk. 2009 Kamil Jasiński Białystok
Oblicze muzyki Disco polo na przykładzie województwa podlaskiego. Rozważania na przykładzie niereprezentatywnych badań nad opiniami mieszkańców woj. podlaskiego dotyczących muzyki Disco Polo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Antoni Kondrat. 2011 Kamil Chludziński Białystok
Wierzenia i obrzędy w gwarze wsi Łopuchowo i Leśniki. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2002 Justyna Roszkowska Białystok
Podział władzy i obowiązków we współczesnej rodzinie wiejskiej na podstawie wywiadów jakościowych z mieszkańcami wsi Burniszki w województwie podlaskim. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2014 Julita Rudziewicz Białystok
Kultura Podlasia w telewizji regionalnej. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2004 Jolanta Malicka Białystok
Członkostwo w organizacjach pozarządowych w świetle koncepcji kapitału społecznego na przykładzie białostockiego Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2014 Joanna Wąsik Białystok
Słownictwo dotyczące obrzędów pogrzebowych na terenie Suwalszczyzny. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Joanna Stawecka Białystok
Kultura białoruska w edukacji regionalnej na szczeblu elementarnym w podlaskich szkołach z językiem białoruskim. Praca magisterska. Promotor: dr Ewa Romanowska. 2009 Joanna Najda Białystok
Współczesny wymiar polityczno-kulturowy granicy polsko-białoruskiej. Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Śleszyński. 2012 Joanna Mielko Białystok
Podejmowane działania białoruskiej mniejszości narodowej na rzecz zachowania swojej tożsamości po 1945 roku. Praca Magisterska. Promotor: dr Artur Konopacki. 2014 Joanna Dudek Białystok
Obrzęd weselny w okolicach Sokółki i związane z nim słownictwo. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. Joanna Cilulko
Stosunki etniczne w Białymstoku na podstawie wywiadów z przedstawicielami organizacji mniejszości narodowych i etnicznych. Praca Licencjacka. Promotor: dr Urszula Abłażewicz-Górnicka. 2013 Jarosław Gawryluk Białystok
Zawód didżej: między powołaniem a rzemiosłem artystycznym. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Jan Poleszczuk. 2010 Jan Stanisław Wyspiański Białystok
Metafizyka prowincji 2000 Jan Kamiński Białystok
Obrzędowość rodzinna we wsi Ryboły. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Eugeniusz Mironowicz. 2009 Jakub Fiedoruk Białystok
Rola mężczyzny w tradycyjnej kulturze ludowej na przykładzie wsi Kobylin-Borzyny. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Jacek Mężyński Białystok
Symbolika ognia w podlaskiej kulturze ludowej katolicyzmu i prawosławia. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2005 Iwona Zdanuczyk Białystok
Elementy kultury żydowskiej w przestrzeni społecznej miasta Białegostoku. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Andrzej Sadowski. 2005 Iwona Maksimowicz Białystok
Oferta kulturalna Sejn a potrzeby mieszkańców. Praca Magisterska. Promotor: dr hab. Mariusz Zemło. 2005 Iwona Maksimowicz Białystok
Dom w kulturze ludowej na Podlasiu. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Sław Krzemień-Ojak. 2006 Iwona Dziedziul Białystok
Bimbrownictwo na Podlasiu. Historia i współczesność. 2011 Hubert Czochański Białystok
Rodzina i przeobrażenia funkcji współczesnych rodzin. Praca Licencjacka. Promotor: dr Małgorzata Dmochowska. 2013 Hanna Jasielczuk Białystok
Stosunki polsko-litewskie w latach 1989-1999. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Śleszyński. 2010 Grzegorz Ramatowski Białystok
Lipsk i "Lipsk" przyczynek do badań nad kulturą ludową Podlasia. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2005 Gabriela Więckowska Białystok
Mniejszość białoruska w Polsce w zwierciadle rodzimej kultury popularnej. Praca licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Wojciech Łukowski. 2011 Ewelina Nikitiuk Białystok
Tradycje świąt Bożego Narodzenia we wsi "katolickiej" i "prawosławnej": socjologiczna analiza komparatystyczna. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Siarhei Yatskevich. 2012 Ewa Pisowocka Białystok
Obraz kultury polskiej w "Czasopisie". Praca magisterska. Promotor: dr Zbigniew Suszczyński. 2003 Ewa Pawelska Białystok
Zwyczaje i obrzędy rodzinne wsi Trześcianka gminy Narew. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Michał Kondratiuk. 2009 Ewa Paszko Białystok
Religijność Romów na przykładzie wspólnoty Romów w Suwałkach. Praca Licencjacka. Promotor: prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk. 2010 Ewa Gungnowska Białystok
Współczesne modele życia rodzinnego w środowisku wiejskim. Praca licencjacka. Promotor: dr hab. Barbara Cieślińska. 2012 Ewa Broniek Białystok
Słownictwo dotyczące obrzędów weselnych w wybranych wsiach Suwalszczyzny. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Barbara Falińska. 2000 Ewa Białobrodzka Białystok
Mowa mieszkańców Orli na Podlasiu. Praca magisterska. Promotor: prof. dr hab. Urszula Sokólska. 2008 Ewa Babul Białystok
"Clubbing" jako zjawisko kulturowe i społeczne. Praca Magisterska. Promotor: prof. dr hab. Hanna Palska. 2004 Emilia Romaniuk Białystok
Obraz rodziny na przykładzie wybranych seriali obyczajowych. Praca Licencjacka. Promotor: dr Wojciech Wądołowski. 2013 Emilia Łapińska Białystok
Mniejszość białoruska w Polsce. Aktualne położenie polityczne i kulturowe. Praca Licencjacka. Promotor: dr hab. Piotr Chomik. 2014 Emilia Jeneralczuk Białystok

Strony